W dniu 14 listopada w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się konferencja dotycząca profilaktyki przemocy  pn. „Przywróć uśmiech” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. Gośćmi konferencji byli dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, nauczyciele, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele policji oraz rodzice. Podczas konferencji został przedstawiony przegląd wybranych definicji i metod udzielania wsparcia ofiarom przemocy, które stanowią kompilację dobrych praktyk, sposobów oraz narzędzi stosowanych w pracy z rodzinami dotkniętymi tym problemem. Ostatnia część spotkania został poświęcona prezentacji działalności szkół ponadgimnazjalnych w aspekcie przeciwdziałania przemocy.

Uczniowie naszej szkoły : Damian Pietrzak i Mateusz Jóźwiak pod opieką p. Magdaleny Golonki przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną „Grabski –przeciw przemocy”, w której zostały przedstawione działania szkoły przeciw przemocy.

 

 • Jesteśmy szkołą w której uczniowie czują się bezpiecznie i przyjaźnie.
 • WSZYSCY mamy wpływ na bezpieczną i przyjazną atmosferę w szkole -wspólnie działamy przeciw przemocy; Promujemy wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka;
 • Budujemy klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami.
 • Prowadzimy regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji
 • Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z naszymi rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
 • Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
 • Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Strażą miejską, Sądem, Kuratorami, Poradniami specjalistycznymi, Organizacjami pozarządowymi, Pełnomocnikiem ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych itp.
 • W naszej szkole określone są jasne normy regulujące zachowanie   (statut szkoły, klasowe regulaminy zachowania uczniów, szkolny program wychowawczo-profilaktyczny i inne przedsięwzięcia przypominające obowiązujące w szkole normy).
 • organizowane są zajęcia pozalekcyjne, sportowe, różnorodne konkursy, prace plastyczne, koło teatralne, ciekawe lekcje wychowawcze.
 • regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą z pedagogiem/psychologiem szkolnym.
 • Otrzymaliśmy certyfikat: „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”
 • spotkania uczniów w klasach z zaproszonymi osobami: psychologiem pracownikami poradni, specjalistą ds. nieletnich.
 • współpraca z dzielnicowym z komendy Powiatowej Policji w Kutnie
 • Udział w konkursach tematycznych „Stop dla przemocy w szkole”; „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”
 • Szkolenie liderów młodzieżowych podczas konferencji: „PEŁNI MOCY BEZ UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY”
 • Udział młodzieży w Marszu Białej Wstążki – przeciwstawianie się przemocy wobec kobiet
 • Udział w „ Ogólnopolskiej Nocy profilaktyki” gdzie głównym celem była edukacja młodych w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej
 • Ogólnopolska akcja „Szkoła wolna od dopalaczy” – konkurs plastyczny, spotkanie rodziców z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, akcja Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek.
 • Warsztaty dla uczniów w zespołach klasowych pn „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży –mobbing, bulling,cyberprzemoc”

Uważamy, że zorganizowana konferencja „Przywróć uśmiech” przyczyni się do zacieśnienia współpracy między instytucjami na lokalnym gruncie, przyniesie wymierne efekty
w sprawach dotyczących wsparcia osób dotkniętych przemocą, a także będzie inspiracją do tworzenia kolejnych inicjatyw w zakresie  przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

Pedagog szkolny serdecznie dziękuje  uczniom za godne prezentowanie szkoły oraz p. Jóźwiak za udostępnienie materiałów niezbędnych do przygotowania prezentacji.