Perspektywy zawodowe
Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności ekonomicznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Warunki nauki

Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

 • 7 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią techniki biurowej
 • pracowniami ogólnoekonomicznymi
 • pracownią marketingu i reklamy
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Kwalifikacje i dyplomy

W zawodzie technik ekonomista wyodrębnione są kwalifikacje:

 • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do:

 • życia w warunkach współczesnego świata
 • wykonywania pracy zawodowej
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Podejmując naukę w zawodzie technik ekonomista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • prowadzenia rachunkowości

Będziesz umiał:

 • organizować działalność gospodarczą oraz obliczać podatki
 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • sporządzać plany, analizy ekonomiczne i sprawozdania
 • prowadzić księgi rachunkowe
 • dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
 • przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację
 • sporządzać sprawozdania finansowe
 • przeprowadzać analizę finansową.

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy:
InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • matematyka
 • geografia

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.