Krótko o kierunku: to nowoczesny i interesujący kierunek interdyscyplinarny dający duże możliwości dalszego rozwoju. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. Uczniowie pracują w oparciu o specjalistyczne programy graficzne.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług poligraficznych, reklamowych, podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zajmujących się organizacją reklamy, promocji i public relations

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • matematyka
 • historia

Przedmiot rozszerzony - język polski.

Podejmując naukę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • przygotowania materiałów reklamowych i publikacji cyfrowych
 • drukowania i obróbki tekstów
 • tworzenia przekazów reklamowych
 • projektowania środków reklamowych
 • przygotowywania publikacji cyfrowych do druku
 • tworzenia planu medialnego
 • badania skuteczności reklamy

Warunki nauki:

Będziesz uczył się w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

 • 7 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią fotograficzną wyposażona w nowoczesny sprzęt
 • pracownią plastyczno - techniczną
 • pracownią multimedialną
 • pracownią poligrafii wyposażoną w drukarki i plotery
 • pracowniami językowymi

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2019,Corel PaintShopPro 2019, Corel Video Studio 2019, AutoCAD, Blender, Gimp, DaVinciResolved.

W zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej wyodrębnione są kwalifikacje:

 • PGF.04 Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
 • PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Multimedialnej. 

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności w dziedzinie grafiki i poligrafii umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym. Praktyki zawodowe mogą odbywać się poza miejscem zamieszkania.
Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.