Perspektywy zawodowe
Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu informatyki

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Warunki nauki
Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

 • 7 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią lokalnych sieci komputerowych
 • pracownią sieciowych systemów operacyjnych
 • pracownią aplikacji internetowych
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Kwalifikacje i dyplomy
W zawodzie technik informatyk wyodrębnione są kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do:

 • życia w warunkach współczesnego świata
 • wykonywania pracy zawodowej
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • montażu i eksploatacji komputerów osobistych
 • projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami
 • tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania danymi

Będziesz umiał:

 • zmontować i zmodernizować komputer osobisty
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
 • wykonać projekt lokalnej sieci komputerowej
 • konfigurować sieci wirtualne, routery, urządzenia telefonii internetowej, interfejsy
 • tworzyć strony internetowe

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • matematyka
 • informatyka

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.