Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:

  • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
  • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, spedycji i gospodarki magazynowej
  • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności logistycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Warunki nauki

Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

  • 5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
  • pracownią środków transportu
  • pracownią logistyki
  • pracownią gospodarki materiałowej
  • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Kwalifikacje i dyplomy

W zawodzie technik logistyk wyodrębnione są kwalifikacje:

  • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do:

  • życia w warunkach współczesnego świata
  • wykonywania pracy zawodowej
  • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

  • organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (gospodarczych oraz administracyjnych)

Będziesz umiał:

  • organizować i monitorować:
  • przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji
    procesy magazynowe
    dystrybucję
    procesy transportowe
  • dobierać środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych
  • sporządzać dokumentację procesów logistycznych w języku polskim i języku obcym

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

  • język polski
  • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
  • matematyka
  • informatyka

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.