Krótko o kierunku: technik rachunkowości zajmuje się głównie wykonywaniem rozliczeń, bilansów i raportów finansowych zgonie z literą prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba o obieg dokumentów finansowych, faktur i rachunków oraz dokonuje ewidencji tych dokumentów.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiedzę, która pomoże Ci nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i zarządzaniu kosztami w życiu prywatnym. 

Technik rachunkowości potrzebny jest w każdym przedsiębiorstwie i z pewnością znajdzie zatrudnienie w działach finansowo – księgowych firm, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych, bankach, czy towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zatrudnienie w działach finansowych oraz działach księgowych w instytucjach budżetowych, podmiotach gospodarczych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • geografia
 • matematyka 

Podejmując naukę w zawodzie technik rachunkowowści, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • rozliczania wynagrodzeń
 • rozliczania podatków i innych danin publicznych
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • obsługiwania programów kadrowo – płacowych
 • dokonywania rozliczeń pracowniczych
 • sporządzania i przygotowania sprawozdań finansowych 
 • dokonywania analizy finansowej jednostki
 • wypełniania dokumentacji rozliczeniowej

Warunki nauki: będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. 

Dysponujemy:

 • 7 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią techniki biurowej
 • pracowniami ogólnoekonomicznymi
 • pracownią marketingu i reklamy
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej. 

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • AU.36. Prowadzenie rachunkowości. 
 • AU.65.  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w:

 • działach finansowych oraz księgowych przedsiębiorstw
 • instytucjach budżetowych
 • podmiotach gospodarczych
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • bankach
 • urzędach administracji centralnej i samorządowej
 • Urzędzie Skarbowym

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności z zakresu rachunkowości umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację,  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym. Praktyki zawodowe mogą odbywać się poza miejscem zamieszkania.

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.