Perspektywy zawodowe
Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:

  • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
  • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
  • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu informatyki

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Warunki nauki
Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

  • 5 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
  • pracownią lokalnych sieci komputerowych
  • pracownią sieciowych systemów operacyjnych
  • pracownią aplikacji internetowych
  • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Kwalifikacje i dyplomy
W zawodzie technik informatyk wyodrębnione są kwalifikacje:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do:

  • życia w warunkach współczesnego świata
  • wykonywania pracy zawodowej
  • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

  • montażu i eksploatacji komputerów osobistych
  • projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami
  • tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania danymi

Będziesz umiał:

  • zmontować i zmodernizować komputer osobisty
  • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
  • wykonać projekt lokalnej sieci komputerowej
  • konfigurować sieci wirtualne, routery, urządzenia telefonii internetowej, interfejsy
  • tworzyć strony internetowe

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

  • język polski
  • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
  • matematyka
  • informatyka

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.