W dniach 1, 4, 8 grudnia br. odbyły się w naszej szkole zajęcia, zorganizowane przy współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego, ph. Wykorzystanie zasobów bibliotek w procesie samokształcenia. Uczestniczyli w nich uczniowie klas czwartych (TOT, TH, TI, TOR) oraz drugiej TL.

Zajęcia, których celem było m.in. przygotowanie uczniów do korzystania z internetowych katalogów bibliotek naszego regionu oraz z otwartych zasobów internetowych bibliotek cyfrowych przeprowadził p. Michał Wenerski - pracownik kutnowskiej filii PBW.

W ramach promocji czytelnictwa oraz realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016 tj. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, biblioteka szkolna zorganizowała od 02 listopada br. do 17 listopada br. „Spotkania z poezją”. 

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły mieli możliwość wysłuchać wiersze najważniejszych współczesnych poetów polskich w ich autorskich interpretacjach, min. Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Konstantego I. Gałczyńskiego, Ryszarda Krynickiego, Andrzeja Bursy, Haliny Poświatowskiej.

Oprócz nich prezentowane były utwory poetyckie klasyków poezji polskiej w interpretacji wybitnych aktorów (Krzysztof Kolberger, Marek Konrad) oraz współczesna piosenka poetycka (Daniel Gałązka z Zespołem wykonujący utwory do tekstów Piotra Brymasa).

Wiersze czytane, bądź recytowane, pomagają zrozumieć sens wiersza, jednocześnie są indywidualną interpretacją czytającego - jak pisał Czesław Miłosz we wstępie do swojej Antologii osobistej (wyboru wierszy i dołączonych do nich nagrań na kasetach magnetofonowych):

Mam nadzieję, że ten eksperymentalny pomysł wydawcy, zestawienie drukowanego tekstu z głosem, pomoże w rozumieniu wierszy, przez to, że dwie techniki będą wspierać się wzajemnie. Jeżeli w słuchaniu coś w wierszu będzie wydawało się niejasne, tekst obok pozwoli rzecz sprawdzić i wyjaśnić. I na odwrót, w czytaniu może powstać wątpliwość co do tonu i intencji wypowiedzi, a wtedy głos dostarczy wskazówki. 

I taka była m.in. intencja spotkań z poezją mówioną – zapoznać uczniów z wybitnymi jej przedstawicielami, zachęcić do czytania wierszy poetów polskich, dać możliwość głębszego zrozumienia tekstu poetyckiego. 

W tym roku nieco później bo w październiku i listopadzie, uczniowie pięciu klas pierwszych uczestniczyli w wycieczkach przedmiotowych do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Spowodowane to było remontem czytelni kutnowskiej książnicy. W lekcjach bibliotecznych uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: TI, TH, TE, TOR, TL.

Dzięki uprzejmości dyrekcji i bibliotekarzy MiPBP w Kutnie uczniowie mogli  na miejscu zapoznać się ze zbiorami zarówno książkowymi jak i multimedialnymi oraz specjalnymi (dział regionalny). Poznali oddziały wchodzące w skład placówki oraz zostali poinformowani o różnorodnej ofercie edukacyjno – kulturalnej,  skierowanej zarówno do czytelników młodszych, jak i starszych. Należą do niej m.in. wieczory literackie, lekcje biblioteczne, wykłady z dziedziny literatury i nauk historycznych z udziałem wybitnych specjalistów, konkursy, odczyty, wystawy tematyczne.

Wycieczki do MiPBP cieszą się nieodmiennie dużą popularnością.  Przybliżają młodzieży różne metody dotarcia do źródeł informacji, a także zachęcają do twórczego korzystania z bogatych i różnorodnych zbiorów i  propozycji kulturalno-oświatowej tej ważnej dla naszego miasta i regionu instytucji.

W połowie października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji konkursu „Książki naszych marzeń”! „Nakręćmy się na czytanie!”. Pod tym hasłem Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało uczniów do wzięcia udziału w konkursie, do którego zgłosiło się blisko 1200 szkół.

Konkurs polegał na stworzeniu listy 50 książek, które uczniowie chcieliby otrzymać do szkolnej biblioteki oraz nagraniu i zamieszczeniu w Internecie krótkiego filmu (60 sek.) przekonującego, że to nasza szkoła powinna je otrzymać.

Wyniki zostały właśnie ogłoszone i chociaż nie udało nam się zdobyć nagrody to wierzymy, że uczestnictwo w tegorocznej edycji zmotywuje nas – nauczycieli bibliotekarzy i uczniów – do zwiększenia wysiłków w promowaniu czytelnictwa. Dzięki konkursowi poznaliśmy lepiej zainteresowania czytelnicze młodzieży, które będziemy starali się zrealizować. Przed nami kolejne projekty, w których bierzemy udział…

W realizację zadania „Książki naszych marzeń”! szczególnie zaangażowała się klasa III TOR. Koordynatorami projektu w szkole byli p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i p. Robert Wilczyński, w przygotowaniu filmu pomagała p. Monika Kowalska.

Poniżej skan dyplomu dla naszej szkoły od Minister Edukacji Narodowej – p. Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

dyplom