Święto zakochanych to znakomita okazja, by powiedzieć komuś kilka miłych słów…

Jak co roku  -14 lutego - w naszej szkole zorganizowana została poczta walentynkowa. Za jej pośrednictwem każdy  mógł przekazać  lubianej przez siebie osobie liścik z wyrazami sympatii. ,,Magiczna ławeczka” miała zachęcać zakochanych do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Na tę okoliczność Samorząd Uczniowski przygotował walentynkowe gadżety, by uatrakcyjnić pozowanie. Chętnych nie brakowało. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na walentynkowego listonosza, który roznosił  listy z zapewnieniami o sympatii. To był dzień pełen ciepła i życzliwości.

Koordynatorem święta był Samorząd Uczniowski wraz z  opiekunkami: panią Agnieszką Sędkowską i panią Sylwią Kubiak.

 

Miło nam poinformować, że projekt skierowany do uczniów naszego Technikum: pn. „Gotowi do pracy” znalazł się na liście zatwierdzonych do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje i Umiejętności,  Poddziałania  XI.3.1. kształcenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie kształcenia praktycznego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych  dla kierunku Technik Organizacji Reklamy i Technik Informatyk, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, podniesienie ich kompetencji i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych.

Główne zadania projektu edukacyjnego to dedykowane  dla uczniów zajęcia dodatkowe  z zakresu zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, z ochrony antystatycznej –  zwane ESD, AUTOCAD, CISCO, organizacja dla uczniów płatnych letnich staży zawodowych w firmach z terenu województwa łódzkiego. Dla nauczycieli ZS Nr 3 uczących na poziomie technikum w zawodach związanych z informatyką i organizacją reklamy – szkolenia z obsługi sprzętu, oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz specjalistyczne studia podyplomowe. Dodatkowo w ramach projektu przewidziany jest zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych wyżej wymienionych kierunków na kwotę prawie 400.000 zł.

Rezultatem realizacji pomysłu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, po odbytych zajęciach z zakresu informatyki, nowoczesnej elektroniki, otrzymają oni międzynarodowe Certyfikaty IPC i Zaświadczenia MEN. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom nauczyciele udoskonalą proces kształcenia zawodowego młodzieży. 

Wartością dodaną  przedsięwzięcia będzie skorzystanie z rezultatu projektu innowacyjnego „Edukacja i praca –  to się opłaca”  czyli zastosowanie racjonalizatorskiego podejścia do tworzenia programu staży zawodowych dostosowanego do wymagań pracodawców.

Projekt rozpocznie się z początkiem nowego roku szkolnego 2018/19 i realizowany będzie przez dwa kolejne lata z terminem zakończenia 30.09.2020 r. Jego założenia powstały bezpośrednio na podstawie wniosków z diagnozy szkolnej zatwierdzonej przez organ prowadzący szkołę. Poprzez jego przemyślane zaplanowanie i kompleksowe działania przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10 IV RPOWŁ 2014 – 20.

Całkowita wartość zadania to kwota 1.913.028 zł, z czego 1.721.725 zł stanowi wielkość dofinansowania w ramach Unii Europejskiej.

Projekt zgodny jest ze  Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
w zakresie Osi Priorytetowej XI.

3ti

frankofonia

 

26 stycznia odbył się apel, podczas którego pan dyrektor Wojciech Banasiak przedstawił analizę wyników nauczania i frekwencji w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.

 Młodzież uczy  się w 20 oddziałach klasowych ( w tym w  dwóch dwuzawodowych). Najlepsze klasy pod względem średniej ocen to:

 1. kl. II TL 3,88 wych. p. Anna Peda
 2. kl. II TOŚ 3,82 wych. p. Katarzyna Grześkowiak
 3. kl. III TOR 3,58 wych. p. Agata Krzyżyńska
 4. kl. III TL 3,52 wych. p. Elżbieta Trawczyńska
 5. kl. III TI 3,52 wych. p. Rafał Prętkiewicz
 6. kl. I TE 3,49 wych. p. Agnieszka Sędkowska
 7. kl. III TE 3,46 wych. p. Monika Kozarska
 8. kl. IV TE 3,45 wych. p. Joanna Maruszewska
 9. I TI 3,45 wych. p. Piotr Szutoczkin
 10. kl. II TI 3,30 wych. p. Jakub Tarnowski
 11. kl. IV TOR 3,27 wych. p. Renata Kubicka

Nowy plan lekcji
- obowiązuje od 12 lutego 2018 r.
(poniedziałek)

 

20 stycznia w restauracji ,,Korona” w Gostyninie odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych.

Władze szkoły, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, maturzyści i ich goście zostali powitani przez prowadzących uroczystość: Darię Kłosowską z klasy IV TE i Dominika Dębskiego z klasy IV TL. Poloneza tradycyjnie rozpoczynającego bal studniówkowy poprowadził pan dyrektor Wojciech Banasiak, któremu towarzyszyła uczennica klasy IV TL Natalia Kowalska. Za pierwszą parą podążały kolejne.  Zwyczajem naszej szkoły jest, że każdą klasę prowadzi jej wychowawca. Ruszył korowód uczestników- eleganckich dziewcząt i chłopców. 

Gdy wybrzmiały  dźwięki  poloneza głos zabrali prowadzący, którzy zauważyli, że ta noc jest ostatnią okazją do wspólnej,  beztroskiej zabawy. Następnie   przedstawiciel rodziców- organizatorów balu- pan Janusz Piaseczyński  zwrócił się do maturzystów życząc im śmiałości w stawianiu sobie celów i determinacji w ich osiąganiu, ale tego wieczoru – udanej zabawy. Pan Janusz Piaszczyński podziękował też panu dyrektorowi Wojciechowi Banasiakowi, pani wicedyrektor Henryce Engel i pani wicedyrektor Iwonie Smolińskiej za stworzenie szkoły, w której uczeń jest podmiotem, a nauczyciel jego życzliwym przewodnikiem po świecie wiedzy. Wyrazem uznania dla nauczycielskiego trudu stały się kwiaty, które uczniowie wręczyli swoim wychowawcom : klasa IV TL pani Dorocie Chojnackiej, klasa IV TE pani Joannie Maruszewskiej, klasa IV TOR pani Renacie Kubickiej, klasa IV TH pani Ewie Szymczak, a klasa IV TI panu Dariuszowi Lewińskiemu.

 

Nikt , kto dobrze życzy Polsce i Polakom, nie zakwestionuje  roli historii w kształtowaniu tożsamości narodowej. To dzięki przekazywanemu z pokolenia na pokolenie dziedzictwu kulturowemu i ojczystej tradycji- zachowaliśmy świadomość narodową w długim okresie niewoli zaborów, podczas straszliwej niemiecko-sowieckiej okupacji, w czasach PRL ( historia była wtedy nagminnie fałszowana w interesie wschodniego mocodawcy).

Ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej- obok polskiej kultury, domu rodzinnego , pełniła  (i pełni) szkoła wolnej Rzeczypospolitej.

Dobrą metodą w  popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy historycznej są olimpiady i konkursy. Nasza młodzież może się pochwalić niemałymi osiągnięciami, zarówno- w konkursach ogólnopolskich, jak i regionalnych. 

 

Przypominam, że:

 • do dnia 07 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia
  do egzaminu maturalnego w 2018 roku.
 •             Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
  Informacje - egzamin maturalny lub w sekretariacie szkoły. 

 • do dnia 18 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia
  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie "nowy" egzamin - sesja 2:
  czerwiec - lipiec 2018 roku.

            Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły.

 

                                                                                                            Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

                                                                                                                          mgr inż. Wojciech Banasiak

 

Kutno, dnia 16 stycznia 2018 roku

 
 

 

 

Po raz kolejny w okresie poprzedzającym Święta  Bożego Narodzenia 7 osobowa grupa wolontariuszy z naszej szkoły odwiedziła pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej  przy ulicy Krzywoustego w Kutnie. Uczniowie przekazali życzenia oraz własnoręcznie wykonane stroiki.

C:\Users\Mirka Wiesio\Desktop\Nowy folder\20171220_141928.jpg

 

Regulamin II Edycji Konkursu Recytatorskiego

 

18 grudnia br. uczniowie „Grabskiego” wysłuchali wykładu p. Henryka Lesiaka nt. malarzy urodzonych lub związanych z naszym miastem i powiatem.

Jest to temat mało znany, nie tylko wśród młodzieży, tym bardziej warto było wysłuchać prelekcji zaproszonego gościa, tym cenniejszej, że opartej na  niepublikowanych materiałach, zgromadzonych przez prelegenta do planowanej książki poświęconej ww. zagadnieniu.

Pan Henryk Lesiak, autor wielu publikacji, m.in.: „Dr Antoni Troczewski, lekarz i działacz społeczny”, 1984; „Prasa kutnowska w latach 1918-1939”; 1986, „Kutno w latach 1910-1926”, 1990; „Kutno w latach 1927-1939”, 1995; „Gimnazjum i Liceum im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie”, 1998; „Posłowie powiatu kutnowskiego, 2001”; ”Wieś i dwór w powiecie kutnowskim”, 2003; „Szlakiem dworów regionu kutnowskiego”, 2007 (wyd. 2) opowiadał o trudnościach, które od zawsze wiązały się z funkcjonowaniem środowiska malarzy w naszym regionie czy to w związku z niewielkim zainteresowaniem, uznaniem i wsparciem, czy też z gromadzeniem i promocją ich dzieł.

Kutnowski regionalista zaznajomił młodzież naszej szkoły z takimi postaciami jak: Bolesław Syrewicz, Paweł Rajmund Ciesielski, Wojciech Piechowski; Stanisław Rudziński – to tylko kilku spośród ok. dziewięćdziesięciu, jak dowiedzieliśmy się, artystów związanych z ziemią kutnowską na przestrzeni ostatnich stu lat, ale też krótki czas wykładu nie pozwolił przedstawić wielu innych znanych artystów, jak choćby prof. Andrzej Marian Bartczak czy prof. Dariusz Kaca.

Miejmy nadzieję, że Pan Henryk Lesiak odwiedzi naszą szkołę z kolejnymi wykładami i znajdzie wydawcę ciekawie zapowiadającej się książki, czego życzymy w zbliżającym się nowym roku.

Spotkanie – trzecie w ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej” –  zorganizował p. Robert Wilczyński, uczestniczyli w nim uczniowie klasy II TH z p. Agnieszką Sędkowską.

22 grudnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe. Młodzież prezentowała wzruszające kolędy i wiersze, skłaniając odbiorców do zadumy nad kondycją duchową współczesnego człowieka. Uwagę  zwracała bardzo ciekawa scenografia.

Po przedstawieniu głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który złożył wszystkim życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.

Nasza szkoła ma wielu przyjaciół, którzy pamiętają o niej nie tylko w okresie przedświątecznym. Pan dyrektor Wojciech Banasiak odczytał życzenia, które nadesłali:  pani  Małgorzata Kidawa-Błońska -wicemarszałek Sejmu RP –prawnuczka patrona szkoły,  posłowie  na Sejm RP pan Piotr Polak, pan Tomasz Rzymkowski, pan Grzegorza Schreiber i pan  Tadeusz Wożniak ,  pan Robert Baryła-radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Grzegorz Wierzchowski-Łódzki Kurator Oświaty, pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski i pan Marek Jankowski- Przewodniczący Rady Powiatu, pan  Zbigniew Burzyński-Prezydent Miasta Kutno i pan Grzegorz Chojnacki-Przewodniczący Rady Miasta Kutno, pani  Justyna Jasińska –dyrektor  Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Jego Ekscelencja Andrzej Franciszek Dziuba - Biskup Łowicki , pan profesor Piotr Kazimierski - Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, pan Grzegorz Grabski- prawnuk patrona szkoły oraz inne zaprzyjaźnione instytucje, ich dyrektorzy  i społeczności szkolne .

Przedświąteczny nastrój zaczął udzielać się zgromadzonym. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –Damian Pietrzak- przekazał całej społeczności  życzenia świąteczne i noworoczne, a pan Piotr Kubicki przestrzegł przed niebezpieczeństwami podczas zimowego wypoczynku, Koniec apelu uświadomił wszystkim, że od Wigilii, dzielą nas już godziny...

Jasełka przygotowała pani Emilia Koralewska wraz z uczniami z klas: I TL, II TL, III TH, II TE, I TE, III TI, IV TL, IV TE, III TE, I TOŚ i I TOR. W przygotowaniu dekoracji pomagali uczniowie klas II TL i IV TL.