Listy zakwalifikowanych do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Kandydaci” oraz wywieszone w budynku szkoły dnia 12.08.br. (środa) do godziny 12:00.

Oryginały dokumentów czyli świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie, kartę zdrowia i 2 zdjęcia można przynosić do siedziby szkoły w dniach:
13.08, 14.08, 17.08 w godzinach 9:00 – 14:00 oraz 18.08 w godzinach 9:00 – 15:00.

Przy składaniu dokumentów wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 m. 

W sprawach rekrutacji można dzwonić w godzinach przyjmowania dokumentów, pod nr telefonu 24 355 78 79.

Komisja Rekrutacyjna