zawodowcy

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór trwa od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym, zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.zawodowcy.lodzkie.pl, Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 i załącznikami do Regulaminu.

Uczniów spełniających wymagania opisane w Regulaminie zachęcam do ubiegania się o stypendium poprzez dedykowaną aplikację, która została zamieszczona na stronie www.stypendium.lodzkie.pl

Wnioski będzie można składać do 11 stycznia 2021 r.

Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych.
III edycja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:

  • w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego; 
  • są uczniami co najmniej II klasy;
  • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020; 
  • nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów: 

- w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych”, 

- w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS”; 

  • nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej  https: zawodowcy.lodzkie.pl   
Znajdą tam Państwo m.in. Regulamin projektu, dedykowaną aplikację przez, którą można składać wniosek, najczęściej zadawane pytania oraz instrukcję wypełniania wniosku.

 

Kutno, 18 grudnia 2020 r.

Henryka Engel

wicedyrektor szkoły