Rok 2022 to szczególny czas w kalendarzu Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego. W 1932 r. powstała Koedukacyjna Szkoła Handlowa Związku Kupiectwa Polskiego. Od tej pory kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów piszą karty historii nie tylko szkoły, ale także miasta Kutna. Handlówka, CRS, Ekonomik, a teraz „Grabski” na stałe wpisały się w tradycję szkolnictwa zawodowego naszego regionu. Z okazji Jubileuszu 90-lecia, który miał miejsce w Kutnowskim Domu Kultury, swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Wiceminister Edukacji i Nauki  pan Tomasz Rzymkowski,
 • Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Paulina Matysiak,
 • Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Tadeusza Woźniaka reprezentował Janusz Kołodziejski – dyrektor biura,
 • Pani Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury w Kutnie  reprezentowała Łódzkiego Kuratora Oświaty – pana Waldemara Flajszera, 
 • Pan Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego – pan Marek  Ciąpała oraz radni Rady Powiatu,
 • Pani Magdalena Krupińska-Kotulska – Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego,
 • Pan Artur Gierula – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego,
 • Pan Marek Jędrzejczak- radny powiatowy,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Kutno – pan Zbigniew Wdowiak,
 • Wójtowie  gmin:  Kutno i gmin powiatu kutnowskiego,
 • Dziekan i proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie - ks. Jerzy Swędrowski,
 • Przedstawiciele Rodziny Patrona szkoły - pani Urszula Weber-Król oraz pan Grzegorz Grabski,
 • Przewodniczący i Prezesi związków zawodowych działających w oświacie,
 • Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy – pan Robert Jaska oraz liczna reprezentacja dyrektorów szkół i członkowie stowarzyszenia, 
 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury, prezesi organizacji pozarządowych, pracodawcy,  darczyńcy, absolwenci,  emerytowani dyrektorzy -  pani Zofia Falborska ,  pan Zygmunt Pietrzykowski,  pan Czesław Nowak. Licznie przybyły też zaproszone media.

photo fb    photo

Pan dyrektor Wojciech Banasiak w swoim przemówieniu podsumował sukcesy uczniów i nauczycieli, podkreślił, że „to dzięki wspólnym wysiłkom możemy dzisiaj być dumni i mówić, że Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego  był i  jest szkołą niezwykłą, o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i aspiracjach edukacyjnych, szkołą, która wrosła w pejzaż miasta i stała się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny. Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii miasta i regionu, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w jej w murach. Podziękował swoim poprzednikom, emerytowanym dyrektorom  p. Zofii Falborskiej, p. Agnieszce Zawadzkiej, p. Zygmuntowi Pietrzykowskiemu i p. Czesławowi Nowakowi.

Szkoła potrzebuje bezinteresownego wsparcia ludzi szlachetnych – świadomych, że pomagając młodzieży w dążeniu do zdobycia praktyki i umiejętności zawodowych– inwestują w przyszłość. Okolicznościowe statuetki i podziękowania wręczyła pracodawcom p. wicedyrektor Henryka Engel.

90 lat to wyjątkowa data w dziejach „Grabskiego” i powód do dumy, ale fundament szkoły stanowi codzienna praca dydaktyczno – wychowawcza. Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymał p. dyrektor Wojciech Banasiak za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także kształtowanie postaw patriotycznych. Natomiast Nagrodą Dyrektora Szkoły wyróżnieni zostali: p. Agnieszka Sędkowska, p. Agnieszka Drapińska, p. Elżbieta Trawczyńska, p. Sylwia Kubiak, p. Rafał Prętkiewicz oraz pracownicy  administracji i obsługi: p. Beata Iwaniak, p. Magdalena Stawirowska, p. Anna Gołębiewska i p. Mariola Ignaczak.

Jubileusz szkoły to wydarzenie szczególne. Jednoczy ludzi sobie bliskich i życzliwych, buduje poczucie wspólnoty. Nie mamy wpływu na przemijający czas, ale możemy utrwalić go we wspomnieniach. Program artystyczny przeniósł nas w czasie w lata międzywojenne, kiedy to powstała nasza szkoła i wybraliśmy się wspólnie w sentymentalną podróż  zabarwioną odrobiną  humoru. Tajemniczy detektyw, w tej roli  znakomity Krzysztof Szewczyk – absolwent, przeprowadził śledztwo dotyczące zaginionych szkolnych dokumentów. W programie wykorzystano wspomnienia nauczycieli i uczniów, którzy przez lata tworzyli jej niepowtarzalną atmosferę. Przypomniała ją również muzyka i niezwykły, nastrojowy głos kolejnego absolwenta - Andrzeja Lewandowskiego. 

Bardzo dziękujemy szkolnym artystom, którzy włożyli dużo pracy i wysiłku w przygotowanie programu artystycznego. Szczególnie jednak dziękujemy absolwentom: Krzysztofowi Szewczykowi, Edycie Królikowskiej, Natalii Katarzyńskiej, Andrzejowi Lewandowskiemu, Filipowi Kowalczykowi i Gerardowi Podlewskiemu,  którzy wśród obowiązków zawodowych, a nierzadko rodzinnych, znaleźli czas na próby i wsparli nas swoim talentem.  Słowa  dyrektora Wojciecha Banasiaka „ nie byłoby 90 -letniej historii tej szkoły, gdyby nie Wy… wasze wspomnienia, doświadczenia, uśmiechy, serdeczne gesty, miłe słowa, przyjaciele ze szkolnej ławy, nauczyciele …Obecność na Jubileuszu to dowód na istnienie wciąż żywej opowieści o Grabskim…” niech będą podsumowaniem tej pięknej i wzruszającej uroczystości.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w to wielkie przedsięwzięcie.

Koordynatorkami Jubileuszu były p. Agnieszka Sędkowska i p. Katarzyna Kopańska-Zimna.