Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona 4 maja 2022 roku o godzinie 9.00 w kościele p.w. świętego Wawrzyńca przez J. E. ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziubę -biskupa łowickiego, w koncelebrze kutnowskiego dziekana ks. dr. Jerzego Swędowskiego - proboszcza parafii oraz ks. Mirosława Jagiełły-absolwenta szkoły. Szczególną rangę uroczystości nadała obecność sztandarów z różnych okresów historii placówki: współczesnego -Zespołu szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego (2004), Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego i Liceum Administracyjnego (1946), Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”( 1971), a także uczestnictwo w dziękczynnej eucharystii: emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, absolwentów, uczniów. Nie zabrakło gości - na czele z wiceministrem edukacji i nauki - p. Tomaszem Rzymkowskim.

W swojej homilii ks. Biskup, komentując czytanie z Pisma Świętego, podkreślił, że tak jak w czasach Jezusa , tak i obecnie byli ludzie gotowi, jak i niechętni do służby swemu narodowi. Do tych ludzi, którzy całe życie poświęcili pracy na rzecz wspólnoty narodowej i państwa polskiego, należał patron szkoły- Władysław Grabski. Ks. Biskup mocno zaakcentował fakt, że od zarania, istniejącej już 90 lat placówki oświatowej, w wychowaniu młodego pokolenia bardzo istotne były wartości chrześcijańskie. Krzewienie tych wartości stanowiło nadrzędny cel dla założycieli szkoły: Centralnego Związku Chrześcijańskiego Kupiectwa Detalicznego.

Doniosłym momentem mszy świętej była procesja z darami z udziałem dyrektora szkoły, nauczycieli emerytowanych i czynnych zawodowo, absolwentów, uczniów. Jednym z nich - wręczonym Głównemu Celebransowi, był symbol szkoły. Na koniec liturgii głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie - p. Wojciech Banasiak. Dziękując wszystkim za udział w jubileuszowej liturgii, podkreślił, że „było dla nas niezwykle ważne, aby świętowanie tej doniosłej rocznicy, zacząć od złożenia dziękczynienia Panu Bogu za dziewięć dekad funkcjonowania naszej placówki”. Następnie poprosił Księdza Biskupa o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa całej społeczności szkolnej i pozostałym uczestnikom eucharystii.