14 marca uczniowie klas III  i IV technik ochrony środowiska, w ramach wycieczki przedmiotowej, odwiedzili Centralną Oczyszczalnie Ścieków w Toruniu.

O budowie oczyszczalni ścieków dla miasta Torunia myślano od dawna, a plany jej lokalizacji powstały już w latach trzydziestych. Nadwiślańskie tereny we wschodniej części miasta okazały się najatrakcyjniejsze inwestycyjnie, ze względu na możliwość uniknięcia budowy kosztownych przepompowni ścieków. Obecnie jest to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów w Polsce, w którym oczyszcza się ścieki socjalno- bytowe, przemysłowe, wody infiltracyjne i opadowe, doprowadzane siecią kanalizacyjną oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi. W czasie spaceru po zakładzie uczniowie z dużym zainteresowaniem przyglądali się procesowi technologicznemu składającemu  się z trzech etapów: oczyszczania mechanicznego,  biologicznego oraz przetwarzania osadów. W oczyszczalni otrzymuje się również biogaz - palną mieszaninę metanu i dwutlenku węgla, który wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Wśród wielu ciekawostek, jakie przekazali nam pracownicy oczyszczalni, były informacje o przeróbce osadów ściekowych, z których wytwarza się naturalny materiał wykorzystywany do tworzenia warstwy glebowej na terenach rekultywowanych.

Przed powrotem do Kutna czekał nas jeszcze krótki spacer po pięknej starówce i zakupy toruńskich pierników.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. M. Golonka, p. J. Maruszewska, p. A. Smolarczyk.