1 września rozpoczęliśmy – pełen nowych wyzwań -  rok szkolny 2020/2021. Musimy odnaleźć się w innej niż dotąd rzeczywistości. Nauka uczniów i praca nauczycieli zgodnie z nowymi wytycznymi oraz zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia będzie przebiegała w zmienionych warunkach, które od nas wszystkich wymagają zwiększonej uwagi, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, najnowsze technologie nie stworzą warunków do budowania właściwych i trwałych relacji rówieśniczych. Mimo trwającej pandemii, szkolne życie zaczyna toczyć się swoim tradycyjnym rytmem. W sali gimnastycznej zebrali się więc uczniowie i nauczyciele, aby rozpocząć nowy rok szkolny. Wyjątkowa sytuacja wymusiła pewne zmiany organizacyjne i spotkaliśmy się w mniejszych niż zwykle grupach. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Dlatego też zostały przygotowane odpowiednie procedury i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie stosownych do danej sytuacji działań i środków.  

Pan Dyrektor  powitał przybyłych uczniów, w sposób szczególny pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę w „Grabskim”:

 • klasę I technik ekonomista – wychowawczyni p. Anna Wasielewska,
 • klasę I technik reklamy – wychowawczyni p. Aleksandra Szymańska,
 • klasę I technik logistyk – wychowawczyni p. Katarzyna Kopańska-Zimna,
 • klasę I technik programista – wychowawca p. Krzysztof Pawłowski,
 • klasa I technikochrony środowiska i technik grafiki i poligrafii cyfrowej – wychowawczyni p. Katarzyna Szczepaniak.

photo

Uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku
w szkole będą wydawane świadectwa kwalifikacyjne,
dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej 2020 r.
- egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
według poniższego harmonogramu.
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się na dziedzińcu szkoły

w dniu 01 września 2020 (wtorek)

według poniższego harmonogramu

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

wfos

Utworzenie pracowni edukacyjnej 
pn. "Pracownia przyrodniczo - geograficzna"
przy Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
 zrealizowane przy udziale środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi 
w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologiczne
"Nasze Ekologiczne Pracownie"

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 43.749,00 zł
Całkowita wartość zadania - 48.670,00 zł

 

 

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

{galeria}/aktualnosci/2019_20/2020wfos{/galeria}

W ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie" utworzono klasę pn. "Pracownia przyrodniczo - geograficzna" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi wyniosła 43.749,00 zł.

Całkowita wartość projektu to 48.670,00 zł.

Celem konkursu było polepszenie warunków nauczania oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej pracowni  poprzez następujące przedsięwzięcia: remont pomieszczenia (malowanie), wymianę oświetlenia, wymianę mebli (ławki i krzesła uczniowskie, stanowisko nauczyciela, regały, komody i szafy), zakup sprzętu elektronicznego (tablica interaktywna z zestawem głośnikowym, projektor multimedialny, laptop z oprogramowaniem, wizualizer, telewizor) i pomocy dydaktycznych (m.in. tellurium, miernik jakości powietrza, stacja pogody, kolekcje skał i skamieniałości, modele demonstracyjne) oraz elementów dekoracyjnych (m.in. kwiaty, fototapety, gabloty informacyjne).

Nowocześnie wyposażona pracowania umożliwi uczniom podejmowanie praktycznych działań podczas lekcji, pozwoli rozwijać kompetencje przyrodnicze i umiejętność pracy zespołowej oraz komunikacji, a także wzmocni kształcenie kreatywności i przedsiębiorczości. Zajęcia wykorzystujące powstałą bazę dydaktyczną pozwolą na ożywienie, poszerzenie i pogłębienie nowoczesnej edukacji ekologicznej, przyrodniczej oraz geograficznej młodzieży szkolnej. 

Listy zakwalifikowanych do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Kandydaci” oraz wywieszone w budynku szkoły dnia 12.08.br. (środa) do godziny 12:00.

Oryginały dokumentów czyli świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie, kartę zdrowia i 2 zdjęcia można przynosić do siedziby szkoły w dniach:
13.08, 14.08, 17.08 w godzinach 9:00 – 14:00 oraz 18.08 w godzinach 9:00 – 15:00.

Przy składaniu dokumentów wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 m. 

W sprawach rekrutacji można dzwonić w godzinach przyjmowania dokumentów, pod nr telefonu 24 355 78 79.

Komisja Rekrutacyjna

W związku z obecną sytuację epidemiczną, świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) wg następującego harmonogramu:
 • kl. IV TE/TOŚ w godz. 10:00 - 11:00
 • kl. IV TI w godz. 11:00 - 12:00
 • kl. IV TL w godz. 12:00 - 13:00
 • kl. IV TOR w godz. 13:00 - 14:00
 • kl. IV TH w godz. 14:00 - 15:00
 • Absolwenci z lat ubiegłych w godz. 14:00 - 15:00

Odbierający świadectwa wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Po odbiór świadectwa przychodzą osoby tylko zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną,
nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Proszę o ścisłe dostosowanie się do harmonogramu oraz reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, nietworzenia grup przed budynkiem szkoły  oraz na dziedzińcu, a także posiadania własnego długopisu oraz dokumentu
ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość. 

W przypadku kiedy Absolwent osobiście nie może odebrać świadectwa, może to uczynić inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez Absolwenta.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej (pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin nie został mu unieważniony) – może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, który odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14:00. 

W takim przypadku, należy wypełnić oświadczenie (załącznik 7) i złożyć je w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.).

Jeśli świadectwo nie będzie odebrane przez Absolwenta w wyznaczonym terminie, jego odbiór będzie możliwy w kolejnych dniach - po uprzednim telefonicznym (24 3557879) uzgodnieniu daty i godziny - z wyjątkiem 14 sierpnia br. (piątek).

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego
Wojciech Banasiak

W piątek, 26 czerwca 2020 r., dzwonek na zakończenie roku szkolnego nie zabrzmiał tak jak zwykle. Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z nim ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, nie mogliśmy spotkać się na uroczystej akademii. Jednak, aby tradycji stało się zadość, uczniowie odebrali świadectwa promocyjne w małych grupach na dziedzińcu szkoły. 

Podczas krótkiego spotkania pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił, że przejście na zdalny system nauczania było dla wszystkich dużym wyzwaniem. Młodzież musiała przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy oraz innych form i metod pracy wymuszonych przez pandemię. Uczniowie i nauczyciele starali się jak najsprawniej realizować kształcenie na odległość. Dzielnie wspierali ich rodzice. Zorganizowanie takiej formy nauki to niewątpliwie nasz wspólny sukces dydaktyczny. Pan Dyrektor podziękował wszystkim jego autorom: „dziękuję wicedyrektorom naszej szkoły za wspieranie mnie i nauczycieli  przy organizacji pracy w zupełnie nowych warunkach. Słowa uznania kieruję do wszystkich pracowników szkoły, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych. Dziękuję także wam, drodzy uczniowie za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc.”