den28Dzień Edukacji Narodowej był dla wszystkich uczniów okazją do podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty za pracę, jakiej się podejmują, wykonując ten odpowiedzialny zawód. 14 października w naszej szkole miał charakter szczególnie uroczysty. Pani dyr. Zofia Falborska  powitała zebranych w sali  gimnastycznej gości: pedagogów, rodziców i uczniów. W sposób szczególny powitała nauczycieli emerytów, którzy tworzyli historię szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas : p. dyr. Krystyna Jarecka, p. Janina From, p. Janina Strojecka, p. Lechosław Kubiak, p. dyr. Zygmunt Pietrzykowski, p. dyr. Czesław Nowak oraz p. Jan Żebrowski.

Galeria zdjęć.

Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że nauczyciele pełnią ważną funkcję w życiu kraju. Na ich barkach spoczywa ciężar odpowiedzialności za kształtowanie młodego pokolenia, a tym samym przyszłości narodu. „Takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie.” – pisał kilka wieków temu Jan Zamojski.

Za zasługi i osiągnięcia w  pracy dydaktyczno-wychowawczej p. dyr. Zofia Falborska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom: p. dyr. Annie Janiak, p. Ewie Kowalik, p. Dorocie Chojnackiej, p. Barbarze Kaźmierczak-Nowak, p. Halinie Sankowskiej, p. Marii Pływacz, p. Luizie Collins, p. Katarzynie Kopańskiej-Zimnej, p. Piotrowi Bielickiemu, p. Radosławowi Galusowi oraz p. Piotrowi Bielickiemu. Nagrody Starosty Kutnowskiego otrzymali: p. dyr. Agnieszka Zawadzka i p. Grzegorz Jaskułowski. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że stanowić one będą zachętę do dalszej, równie owocnej  pracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży.

Zebrani wysłuchali życzeń złożonych na ręce p. Dyrektor przez władze oświatowe i samorządowe.

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała program artystyczny. Piosenki i kwiaty były wyrazem wdzięczności za całoroczną pracę nauczycieli.

Nad przygotowaniem programu oraz scenografii czuwały opiekunka SU p. Monika Kowalska oraz p. Aleksandra Kaszewska.