Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 55. w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, natomiast opiekę nad nim sprawuje wybrany przez młodzież nauczyciel.

11 grudnia, jak co roku, w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci przez kilka dni prowadzili intensywną kampanię wyborczą: rozdawali ulotki, na których prezentowali swoje pomysły  na funkcjonowanie Samorządu, niezdecydowanych przekonywali osobiście.

 

W roku szkolnym 2017/2018 opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały pani Sylwia Kubiak i pani Agnieszka Sędkowska.

Życzymy sukcesów w nowej roli.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie według regulaminu to:

- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności,

- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii uczniów we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,

- zwiększanie aktywności, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

-  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej.

Regulamin jest dostępny u opiekuna szkolnego samorządu lub w sekretariacie szkoły razem z innymi dokumentami szkoły.

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ma swoje tradycje. We wrześniu każdego roku, wspólnie z młodzieżą, ustalamy plan pracy na cały rok. Planujemy ciekawe imprezy, konkursy, przedsięwzięcia, np. akcje charytatywne, wystawy prac uczniowskich, itp.

Tradycyjnie zaczynamy od organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Prezentujemy program przygotowany przez młodzież skupioną w sekcji kulturalno-oświatowej. Najczęściej są to scenki kabaretowe urozmaicone zredagowanymi przez nas tekstami piosenek.

Listopad i grudzień upływają nam zwykle pod hasłem działalności charytatywnej. Włączamy się w różnego rodzaju akcje: pomocy potrzebującym rodzinom, dzieciom, osobom samotnym.

Oprócz wielu wspomnianych zadań podejmowanych przez członków naszej organizacji, wykonujemy w ciągu roku prace na terenie szkoły.
Aktualizujemy gabloty samorządowe, zamieszczając w nich informację i zdjęcia z różnych wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, organizujemy wystawy prac uczniowskich.

Przez cały rok szkolny nadzorujemy dyżury w szatni, pomagając w ten sposób paniom woźnym.

Wypada wspomnieć, że współorganizujemy coroczne Święto Patrona szkoły Władysława Grabskiego. Uczestniczymy  w dniach otwartych, opiniujemy i typujemy uczniów do nagrody premiera.

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE
w roku szkolnym 2017/2018

Samorząd Szkolny spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania.
Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

1

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

1. Wybory samorządów klasowych.

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań i spotkań z Dyrekcją szkoły

3. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

2

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami pracownikami obsługi technicznej.

2. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy
i toalet na terenie szkoły.

3. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły i poza nią.

4. Promowanie szkoły w gimnazjach: współpraca z radą pedagogiczną w celu zorganizowania spotkań informacyjnych z gimnazjalistami i ich rodzicami.

5. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów.

6. Organizowanie dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców.

3.

Edukacja zdrowotna i ekologiczna

1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami – współpraca z osobami odpowiedzialnymi za profilaktykę szkoły.

3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

4.

Tworzenie ceremoniału szkolnego.

 1. Przygotowanie uroczystości szkolnej - Dzień Edukacji Narodowej
 2. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.
 3. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 4. Organizacja „ mikołajek” , „walentynek”
 5. Przygotowanie życzeń z okazji Dnia Kobiet.
 6. Udział w drzwiach otwartych organizowanych
  w szkole.
 7. Nawiązanie stałej współpracy z Kutnowskim Domem Kultury.
 8. Zorganizowanie wycieczki Oświęcim – Kraków.
 9. Zorganizowanie wyjazdu na Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi.
 10. Zorganizowanie szkolnego grafiku pomocy koleżeńskiej.
 11. Przeprowadzenie akcji „koszulka szkolna”
  (stworzenie projektu koszulki z logo/nazwą szkoły dla uczniów szkoły)
 12. Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (akcje charytatywne – współpraca z Szkolnym Klubem Wolontariusza ).
 13. Stworzenie projektu szkolnej kawiarenki we współpracy z Dyrekcją szkoły.
 14. Zorganizowanie szkolnej debaty zgodnie
  z wytycznymi Programu Wychowawczego
  i Profilaktyki na rok szkolny 2017/2018.
 15. Organizacja projektów uczniowskich.

5.

Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

 1. Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilie Szkolne, walentynki, zakończenie nauki w klasach IV, zakończenie roku szkolnego) oraz klasowych (wg planu wychowawczego).
 2. Doraźne przygotowywanie plakatów, plansz itp. informujących o przeprowadzanych w szkole akcjach (np. charytatywnych) czy też organizowanych imprezach; aktualizacja samorządowej gabloty znajdującej się na korytarzu.
 3. Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.
 4. Zorganizowanie  samopomocy koleżeńskiej dla osób posiadających trudności w nauce – utworzenie grafiku spotkań  .

 

Opiekunowie:  Agnieszka Sędkowska, Sylwia Kubiak